Menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo - poklic

Menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

Menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je član družbene uprave. Opredeljuje in analizira informacijske enote za informatiko.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo?

Menedžer je praviloma član družbene uprave. Opredeljuje in analizira informacijske enote za informatiko. Samostojno ali v sodelovanju z informatiki opredeljuje kakšne bodo informacijske potrebe v bodočnosti, kar mu omogoča dobro poznavanje poslovnih procesov družbe. Menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo predlaga strateške usmeritve informatike, vrednostno ovrednoti in določi potrebna vlaganja v informacijsko tehnologijo, skrbi za vlaganja v računalniške programe in naprave ter odloča o avtomatizaciji poslovnih funkcij za posamezno področje.

Menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in delovni pripomočki:

Menedžer za opravljanje svojega dela uporablja najsodobnejše pripomočke za kreiranje informacij, ki omogočajo ustreznost pri integriranju in strukturiranosti podatkov, kakovostne zgodovinske podatke, ki so potrebni za izdelavo časovnih vrst ter njihovo analizo in dodajanje novih podatkov. Naloga menedžerja pa je tudi, da na prototipni ravni preizkuša nov delovni pripomoček preden ga priporoča drugim članom uprave.

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelki menedžerja so v pisni obliki in se nanašajo na opredelitev informacijske zahteve uprave, na izdelavo informacij, na predloge strateške opredelitve v informatiki ter na izpolnjevanje in opredelitve projektnih nalog.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic menedžerja za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo?

Menedžer mora imeti sposobnosti za skupinsko delo in vodenje skupine. Biti mora strpen in prilagodljiv. Koristno je tudi, da ima interes za informatiko in spremljanje osnovne dejavnosti organizacije.

Poklic - menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu menedžerja za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo?

Delo menedžerja ne ogroža zdravja in posebni varnostni ukrepi niso potrebni.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic menedžerja za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo?

Predvidena je uspešno opravljena univerzitetna izobrazba in usposobljenost za delo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za opravljanje svojega dela?

Menedžer mora poznati metode vodenja in poslovne procese. Za opravljanje poklica so potrebna znanja iz načel sodobnih razvojnih metodologij, projektna metodologija dela, različna tehniška ravnanja, komunikativnost, ustrezno razporejanje podrejenih in poznavanje značajev ter sodobne metode prenove poslovnih procesov ob ustrezni uporabi informacijske tehnologije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti menedžerja za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo?

Menedžer mora imeti sposobnost hitrega razmišljanja in prilagajanja, saj se mora velikokrat odločiti hitro in pravilno na osnovi nepopolnih podatkov in informacij.

Kje se lahko zaposli menedžer za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo?

Zaposlitev je možna v poslovodnih in vodilnih funkcijah v vseh sektorjih.

Kakšna so delovna področja menedžerja za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo?

Delovna področja menedžerja so vodilne in poslovodne funkcije v vseh sektorjih.

Kakšne so razmere za delo?

Delovne razmere sodijo k najvišjim položajem v organizacijah, menedžerji so izpostavljeni pritiskom in stresu, pogosta so službena potovanja.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici