Matičar - poklic

Matičar

Matičar usklajuje uradne evidence in v upravnem postopku odloča na področjih vpisa rojstva, vpisa smrti, na podlagi odločbe, priznanja očetovstva ali materinstva, vpisa sklenitve zakonske zveze, sprememb priimka po razvezi, prenehanj državljanstva, pridobitev državljanstva ali sprememb osebnega imena.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja matičar?

Matičar pri svojem delu obravnava spremembe osebnih stanj državljanov, kot so spremembe osebnih imen, državljanstva, skrbništva, priznanje očetovstva ali materinstva, sklenitve zakonskih zvez, vpisi smrti in rojstev. Matičar je zadolžen za obravnavo sprememb osebnih stanj za državljane Republike Slovenije, državljane Slovenije, ki so se jim spremembe zgodile v tujini in tujce, ki so se jim spremembe osebnih stanj zgodile na območju Republike Slovenije. Pri delu mora upoštevati slovensko zakonodajo. Vsa matična dejstva vpisuje v matično knjigo oz. matični register.

Matičar in delovni pripomočki:

Matičar pri delu uporablja področne materialne predpise, kar vključuje različne zakone (Zakon o matičnih knjigah, Zakon o osebnem imenu, Zakon o tujcih, Zakon o državljanstvu, Zakon o matičnem registru in drugi). Z vsakim zakonom mora uporabljati tudi ustrezne pravilnike za izvajanje. Poznati mora tudi predpise posameznih držav, kadar sodeluje v postopkih z različnimi tujimi državami. Uporablja matično knjigo in matični register in upošteva navodila ministrstev ter uredbe vlade.

Kakšni so izdelki in storitve?

V postopkih za določene matične zadeve matičar sprejema vloge strank, vodi in usmerja upravne postopke, pridobiva pojasnila strank v postopkih in dodatne podatke in izdaja odločbe po zaključenem upravnem postopku. Usklajuje evidence glede na upravne akte (vpis sklenitve zakonske zveze, priznanje očetovstva ali materinstva, vpis rojstva, vpis smrti, sprememba priimka po razvezi, prenehanje državljanstva, pridobitev državljanstva ali sprememba osebnega imena). Matičar v matičnih postopkih odloča o pravicah, pravnih koristih ali obveznostih posameznikov v upravnih zadevah.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic matičarja?

Kandidat za delo je zanesljiv, natančen, odločen in zmožen kritičnega presojanja, inovativen pri zaslišanjih in sposoben hitrega odzivanja. Pri delu mora upoštevati zasebnost stranke.

Poklic - matičar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu matičarja?

Pojavijo se lahko težave z vidom in vnetje zapestja zaradi uporabe računalnika, delo pa je pretežno sedeče in posledično lahko pride do poškodb hrbtenice. Delo je lahko tudi stresno, zato lahko pride do s stresom povezanih simptomov.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic matičarja?

Za poklic matičarja mora imeti posameznik končano srednjo šolo družboslovne smeri in opraviti pripravništvo v javni upravi. Temu sledita strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku in izpit za matičarja.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje matičar za opravljanje svojega dela?

Matičar mora pri svojem delu dobro poznati Zakon o taksah, Zakon o upravnem sporu, Zakon o upravnem postopku in druge zakone, pravilnike in predpise za izvajanje dela v upravnem postopku. Zaradi primerov vlog za spremembe osebnih stanj iz tujine, mora poznati vsaj en tuji jezik, opravljen mora imeti tudi vozniški izpit. Pri delu uporablja in obvlada programska orodja, saj mora uporabljati računalnik za vodenje matičnega registra.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti matičarja?

Kandidat za delo mora biti psihofizično zdrav, naj ne bi imel govornih napak ali težav s sluhom.

Kje se lahko zaposli matičar?

Matičar se lahko zaposli v državni upravi na upravni enoti, v porodnišnici, na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini, na Ministrstvu za notranje zadeve ali v statističnem uradu.

Kakšna so delovna področja matičarja?

Matičar pri delu obravnava stranke v postopku na različnih področjih, ki zajemajo spremembe osebnih stanj, kot so sprememba spola, države rojstva, kraja rojstva ali datuma rojstva, sprememba državljanstva, priznanje očetovstva ali materinstva, posvojitve, spremembe osebnih imen, skrbništvo, spremembe ali odvzem poslovne sposobnosti, ugotovitev smrti v upravnem postopku ali odvzem volilne pravice.

Kakšne so razmere za delo?

Po Uredbi o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave polni delovni čas za uradnike v državni upravi ne sme biti daljši od 40 ur v tednu. Polni delovni čas javnih uslužbencev je neenakomerno razporejen.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.