Ladijski mehanik - poklic

Ladijski mehanik

Ladijski mehanik vzdržuje ladijsko strojnico in druge ladijske naprave, popravlja in vzdržuje strojne naprave. Skrbi za nemoteno delovanje ladje.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja ladijski mehanik?

Ladijski mehanik vzdržuje strojni kompleks in druge naprave na ladji. Če je potrebno, izdela nadomestne dele in orodje za popravilo strojnih delov. Ukvarja se z montažo in demontažo strojnih naprav, redno vzdržuje motorje v rešilnih čolnih, skrbi za red in čistočo v mehanični delavnici in obdelovalnih strojih. Poznati mora navodila za uporabo strojev in jih znati uporabljati. Odgovoren je za brezhibno delovanje obdelovalnih strojev, za stanje inventarja in za varnost in uspešnost delavcev, ki mu pomagajo pri opravljanju del. Ladijski mehanik je vključen tudi v dostavo materiala na ladjo in iz nje, opravlja pa lahko tudi druga dela, ki jih določajo nadrejeni.

Delovni pripomočki:

Ladijski mehanik pri svojem delu uporablja različna orodja za popravilo in vzdrževanje strojev in ladijskih naprav, različne merilne naprave, kemikalije in čistila.

Kakšni so izdelki in storitve ladijskega mehanika?

Ladijski mehanik opravlja vzdrževalna dela in popravlja ladijske naprave in strojnice. Njegov izdelek je brezhibno delujoča ladja ali čoln.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic ladijskega mehanika?

Ladijski mehanik mora biti odgovoren, natančen, imeti mora dobre delovne navade, znati mora delati v skupini in biti sposoben življenja na ladji.

Poklic - ladijski mehanik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu ladijskega mehanika?

Ladijski mehanik je pri delu izpostavljen številnim nezgodam in obolenjem, saj dela z nevarnimi orodji in kemikalijami. Pri delu mora upoštevati predpise varnosti pri delu in uporabljati zaščitna sredstva, zaščitno obleko, rokavice, masko idr.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic ladijskega mehanika?

Ladijski mehanik mora opraviti srednjo poklicno šolo, predvidoma program za strojnega mehanika. Za opravljanje dela mora opraviti tudi izpit iz varnosti pri delu.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Ladijski mehanik mora poznati sestavne dele in delovanje ladijskih naprav in strojnic. Znati mora diagnosticirati probleme in jih odpraviti. Potrebna znanja pridobi s končano srednjo poklicno šolo in z delovnimi izkušnjami.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti ladijskega mehanika?

Ladijski mehanik mora biti dobrega zdravja in dobro fizično pripravljen. Ne sme biti občutljiv na vročino, vlago, klimatske razmere in biti fizično sposoben za življenje na morju.

Kje se lahko zaposli ladijski mehanik?

Ladijski mehanik se lahko zaposli na ladji, v ladijski strojnici.

Kakšna so delovna področja ladijskega mehanika?

Ladijski mehanik dela v ladijski strojnici, kjer skrbi za brezhibno delovanje in popravila ladijskih naprav.

Kakšne so razmere za delo?

Ladijski mehanik svoje delo opravlja v zaprtem prostoru z visokimi temperaturami, vibracijami, hrupom in umetno razsvetljavo. Delo je fizično naporno in zahteva dobro telesno pripravljenost. Ladijski mehanik mora biti cepljen proti tropskim nalezljivim boleznim in dobro prenašati življenje na morju.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?