Kustos pedagog - poklic

Kustos pedagog

Kustos pedagog predaja informacije in znanje o muzejskih zbirkah. Način prenosa znanja je prilagojen ciljni skupini obiskovalcev.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kustos pedagog?

Kustos pedagog neposredno dela z obiskovalci muzejev. Vodi izobraževalne dejavnosti muzeja, ki so prilagojene starosti, izobrazbi in interesom obiskovalcev. Posreduje informacije in znanje o predmetih iz zbirke, pripravlja predavanja, vodstva in delavnice. informacije predaja tudi v obliki tiskovin. Namen dela kustosa pedagoga je izobraževanje, zato pogosto sodeluje tudi z izobraževalnimi ustanovami. Obiske v muzejih dokumentira, vodi evidenco o obiskovalcih in poroča o njihovih odzivih.
Poklic kustosa pedagoga postaja vedno bolj zaželen. Ker deluje na področju vizualne komunikacije, se njegove zadolžitve gibljejo tudi znotraj komunikologije.

Delovni pripomočki:

Kustos pedagog pri delu uporablja podobne pripomočke kot kustos, ki se ne posveča pedagoški dejavnosti. Pri posredovanju znanja uporablja računalniške programe, grafoskop in projektor. Če izvaja praktične delavnice, je zadolžen za pripravo ustreznega materiala, ki ga bo uporabljal pri delu z obiskovalci. Zadolžen je tudi za organizacijo in postavitev prostora, v kateri izvaja pedagoške dejavnosti.

Kakšni so izdelki in storitve kustosa pedagoga?

Kustos pedagog posreduje znanje o muzejski zbirki in izobražuje posameznike. Prenos znanja lahko poteka v obliki predavanj, delavnic, tečajev ali muzejskih vodstev. Informacije o muzejskih predmetih posreduje tudi v obliki člankov, knjig in drugih strokovnih besedil. Pedagoško delo nenehno izpopolnjuje. Pri tem se naslanja na odzive in potrebe udeležencev pedagoško-izobraževalnih vsebin.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kustosa pedagoga?

Je strokovnjak na svojem področju. Hkrati mora imeti čut za delo z ljudmi in pedagoške sposobnosti. Zna se prilagajati in je dober govorec. Kulturno-umetnostna vzgoja je področje, ki ni namenjeno samo prenašanju znanja o muzejskih predmetih. Muzeji so kulturne ustanove, ki skrbijo tudi za razvoj splošne razgledanosti in omike. Posledično mora tudi posameznik, ki opravlja poklic kustosa pedagoga biti zgled uglajenosti in omike.

Poklic - kustos pedagog

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kustosa pedagoga?

Opravljanje dela ne predstavlja večjih nevarnosti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kustosa pedagoga?

Kustos pedagog ima končano univerzitetno izobrazbo iz matične stroke in opravljen strokovni izpit za kustosa. Imeti mora tudi vsaj osnovno pedagoško znanje.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Kustos pedagog ima bogato znanje s področja umetnosti, etnologije, arheologije in drugih relevantnih področij. Usposobljen je za pedagoško delo. Pozna osnove psihologije, komunikologije in informatike. Ima dobro razvite komunikacijske spretnosti in je dober govorec. Je organiziran in samoiniciativen.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kustosa pedagoga?

Zaželene so dobre govorne sposobnosti in zmožnost jasnega izražanja. Kustos pedagog se zna prilagoditi ciljnim skupinam, s katerimi izvaja izobraževalne vsebine.

Kje se kustos pedagog lahko zaposli?

Zaposlen je v muzejih, galerijah in drugih ustanovah, ki hranijo predmete iz kulturne dediščine in ki del svojega programa posvečajo izobraževalnim vsebinam.

Kakšna so delovna področja kustosa pedagoga?

Delovna področja kustosa pedagoga so odvisna od vrste in usmeritve ustanove, v kateri dela. Zadolžen je za izobraževanje posameznikov in skupin o predmetih in zbirkah, ki jih muzej hrani. Izobraževalne vsebine prilagodi glede na starost, interes in predznanje obiskovalcev. Dejavnosti, namenjene mlajšim, so večinoma bolj praktično usmerjene, dejavnosti za starejše pa so namenjene intelektualni rasti.

Kakšne so razmere za delo?

Dela v zaprtih prostorih; v kabinetu, depojih, razstavnih prostorih in prostorih, namenjenim izvajanju pedagoških dejavnosti. Kadar izvaja programske vsebine, delo večinoma izvaja stoje. Priprave in raziskave večinoma potekajo za pisalno mizo in pred računalnikom. Delovni čas je prilagojen izvajanju programov. Opravljanje dela je zahtevno in velikokrat psihično naporno.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Za delo kustosa pedagoga se zahteva končana univerzitetna izobrazba iz matične stroke, opravljen strokovni izpit za kustosa in pedagoško znanje.