Knjižnični uradnik - poklic

Knjižnični uradnik

Knjižnični uradnik opravlja katalogizacijo in išče informacije, pri delu pa uporablja ustrezne programe na računalniku.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja knjižnični uradnik?

Knjižnični uradnik skrbi za gradiva v knjižnici in oblikuje različne kataloge, s pomočjo katerih lahko uporabniki iščejo želeno gradivo. Ustvarja informacijske vire, pripomočke za grupiranje informacij, bibliografije in različne baze podatkov. Njegovo delo zajema tudi oblikovanje pravilnika za obdelavo gradiv, kontrolo kvalitete bibliografskih zapisov v avtomatiziranem katalogu in organizacijo procesa obdelave na oddelku knjižnice.

Delovni pripomočki:

Pri delu knjižnični uradnik uporablja programe za katalogizacijo in iskanje podatkov na računalniku, katalogizacijo pa opravlja na elektronskem mediju ali pa neposredno s publikacije na papirju.

Kakšni so izdelki in storitve knjižničnega uradnika?

Knjižnični uradnik pripravi kataložni ali bibliografski zapis, ki se lahko shrani v bazo podatkov ali tiska na papir za različne bibliografije ali kataloge.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic knjižničnega uradnika?

Kandidat za delo se zanima za delo z računalnikom in knjižničnim gradivom. Je natančen, sposoben odločanja, se zna izražati in je vztrajen in odgovoren.

Poklic - knjižnični uradnik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu knjižničnega uradnika?

Večjih nevarnosti ni, obstaja možnost izpostavljenosti prahu in drugim alergenom.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic knjižničnega uradnika?

Za poklic je potrebna najmanj visoka strokovna izobrazba iz bibliotekarstva ali iz druge znanstvene discipline.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Knjižnični uradnik pozna pravila, standarde, značilnosti in vrste knjižničnih gradiv in zna vsaj dva tuja jezika. Pozna različne principe organizacije virov v knjižnici, iskanja informacij, upravlja podatkovne zbirke in zna izobraževati in mentorirati druge sodelavce.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti knjižničnega uradnika?

Potrebne sposobnosti vključujejo dober spomin in zmožnost koncentracije.

Kje se lahko zaposli knjižnični uradnik?

Zaposli se lahko v splošni, šolski (osnovi ali srednješolski), visokošolski (inštitut ali fakulteta), specialni ali nacionalni knjižnici.

Kakšna so delovna področja knjižničnega uradnika?

Pri razvrščanju gradiv mora knjižnični uradnik poznati različne bibliografske standarde, kar vključuje katalogizatorje knjig, revij, časopisov, neknjižnih (elektronskih) gradiv, člankov, monografskih publikacij, serijskih publikacij, posebnih zbirk (rokopisni, avdio-vizualni, kartografski, glasbeni ali filmski).

Kakšne so razmere za delo?

Delo je v glavnem sedeče in poteka za računalnikom, pogosto mora v katalogih, knjižničnih skladiščih ali drugih oddelkih knjižnice preverjati in iskati informacije o gradivih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Filozofska fakulteta, program Bibliotekarstvo