Kmetijski inšpektor - poklic

Kmetijski inšpektor

Kmetijski inšpektor nadzira pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev, varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaževanjem in nenamensko rabo in nadzoruje ter spremlja rejske cilje v živinoreji.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kmetijski inšpektor?

Kmetijski inšpektor na kmetijskih gospodarstvih identificira in registrira živali, nadzoruje neposredne podpore v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti na kmetiji in investicije za razvoj podeželja. V uradnih registrih Ministrstva za kmetijstvo preverja pravilnost podatkov. Pri delu nadzoruje pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev in pogojev dobre kmetijske prakse pri gnojenju. Nadzorovati mora kakovost mineralnih gnojil, GSO in kakovost semenskega materiala in varnost pridelave hrane, ki je namenjena uporabnikom.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu kmetijski inšpektor uporablja ustrezno programsko in računalniško opremo, izpolnjuje različne obrazce in vodi dokumentacijo upravnih postopkov, preverja pa tudi grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev. Kadar se delo izvaja na terenu, uporablja prevozno sredstvo in različne pripomočke za odvzemanje vzorcev krme in zemlje za analizo. Uporablja tudi elektronsko pošto, telefon in različne priročnike ter zakonodajo, ki jo mora redno spremljati.

Kakšni so izdelki in storitve kmetijskega inšpektorja?

Kmetijski inšpektor nadzoruje izvajanje ustreznih podzakonskih aktov in zakonov kmetijske politike na kmetijskih gospodarstvih. Ob morebitnih kršitvah mora ustrezno ukrepati in lahko za prekrške odreja tudi denarne kazni.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kmetijskega inšpektorja?

Kandidat za delo mora biti samoiniciativen, komunikativen, zmožen timskega dela, imeti mora primeren odnos do ljudi in biti nekonflikten. Je pošten, odgovoren in dosleden in se zaveda pomembnosti enakopravne obravnave ljudi in varovanja tajnih in osebnih podatkov.

Poklic - kmetijski inšpektor

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kmetijskega inšpektorja?

Ker ob delu sedi in uporablja računalnik, so pogoste obremenitve oči in poškodbe hrbtenice. Delo je lahko pogosto stresno. Kadar delo izvaja na terenu, je izpostavljen nevarnostim prometnih nesreč, ugrizov domačih živali in različnih poškodb.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kmetijskega inšpektorja?

Zahteva se visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba biotehniške smeri, zootehnike ali agronomije, najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljena izpita iz splošnega upravnega postopka ter strokovni izpit za inšpektorja.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje nalog se mora kmetijski inšpektor stalno usposabljati, saj mora delati v skladu s programom, ki ga izda direktor inšpekcije. Biti mora računalniško pismen in poznavati zakonodajo in socialne razmere na kmetijah. Imeti mora vozniški izpit B kategorije in se udeleževati izobraževanj iz varovanja podatkov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kmetijskega inšpektorja?

Kmetijski inšpektor mora biti zdrav in mobilen zaradi dela na terenu, iznajdljiv, umirjen in v splošno dobrem psihofizičnem stanju, saj se pri delu znajde v situacijah, kjer mora izražati avtoriteto in se znati zaščititi pred izsiljevanjem.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja kmetijskega inšpektorja?

Delo kmetijskega inšpektorja poteka pod nadzorom Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (del Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), ki deluje v osmih območnih enotah z izpostavami. Kmetijski inšpektor na lokalni ravni opravlja nadzor upoštevanja kmetijske zakonodaje.

Kakšne so razmere za delo?

Delo kmetijskega inšpektorja je raznoliko in dinamično in poteka na terenu ali v pisarni. Velja osemurni delavnik, a se delo lahko po potrebi podaljša in zavleče v popoldanske ure, kadar mora opravljati inšpekcijske nadzore kmetijskih gospodarstev. V pisarni izdaja in evidentira sklepe, odločbe in druge dokumente.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Delo kmetijskega inšpektorja poteka pod nadzorom Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, ki spada pod Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Biotehniška fakulteta UL, univerzitetni program agronomija ali univerzitetni program zootehnika