Kadrovski menedžer - poklic

Kadrovski menedžer

Kadrovski menedžer se ukvarja z razvojem kadrov v podjetju, pridobivanjem novih delavcev, prepoznavanjem posameznikov za vključitev v razvoj in njihovo napredovanje, ustvarja skupinsko delo in izboljšuje organizacijsko klimo v podjetju.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja kadrovski menedžer?

Kadrovski delavec se ukvarja s človeškimi viri v podjetju. Preko javnih razpisov, objav ali oglasov preverja, intervjuja in pridobiva nove zaposlene, zato potrebuje dobro znanje zakonodaje o zaposlovanju. V kolikor se v podjetju pojavi prosto delovno mesto ali potreba po širitvi ekipe, pripravi oglas za delo, opise delovnih mest in potrebe delovnega procesa. Ko se rok za prijavo kandidatov zaključi, sprejme in pregleda prispele vloge, pri čemer mora biti pozoren na zahtevane osebne lastnosti posameznika. Izbrane kandidate obvesti o času in kraju intervjuja, kjer aktivno sodeluje pri izbiri novega zaposlenega.

Temeljna naloga njegovega dela je skrb za zakonsko podlago vseh kadrovskih postopkov, za statistične podatke, prijave na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za razpise na zavodu za zaposlovanje. Pripravlja in izdaja vso pomembno dokumentacijo o napredovanju, pripravništvu, premestitvi, letnih dopustih in prostih dneh, bolniški, zaposlitvi ali prenehanju zaposlitve.

Delavce seznanja z novo zakonodajo in jih, če je to potrebno, obvesti o prekinitvi delovnega razmerja. Pri svojem delu sodeluje s sindikati, vodi evidence o parametrih kadrovske strukture, pripravlja statistične analize, kazalce kadrovskih virov v podjetju, ureja in vodi delovno dokumentacijo ter ureja zdravstvene preglede za delavce, kjer sodeluje z zdravnikom, pooblaščenim za medicino dela. Ureja vse potrebno za posameznike s posebnimi potrebami, za tiste, ki se ob delu šolajo, organizira tečaje in dodatna izobraževanja, usposabljanja, štipendije, teambuildinge, dela analizo zadovoljstva na delovnem mestu in izdaja potrdila o zaposlenosti.

Delovni pripomočki:

Kadrovski menedžer pri svojem delu uporablja osebni računalnik, računalniške programe za urejanje besedil in preglednic, elektronsko pošto, tiskalnik, telefon, različne dokumente in obrazce, zakonodajo, pravilnike, strokovno gradivo in druge potrebne dokumente.

Kakšni so izdelki in storitve kadrovskega menedžerja?

Kadrovski menedžer pri svojem delu piše sklepe, pogodbe, analize, predloge za vodstvene strukture, vodi pogajanja, pogovore, intervjuje, predstavlja kadrovsko problematiko, zadovoljstvo zaposlenih, organizira srečanja zaposlenih, za katera pripravlja vabila in plakate ter ustvarja oglase za delo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic kadrovskega menedžerja?

Kadrovski menedžer mora imeti smisel za delo z ljudmi, dobro in učinkovito komunikacijo, logično-analitično mišljenje, socialni čut, strpnost, prilagodljivost, potrpežljivost, hitro odzivanje v težkih situacijah, natančnost, iznajdljivost in sposobnost dela v skupini.

Poklic - kadrovski menedžer

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu kadrovskega menedžerja?

Kadrovski menedžer večino svojega dela opravlja sede in za računalnikom, zato so pogoste bolečine v križu, okvare hrbtenice in poslabšanje vida.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic kadrovskega menedžerja?

Kadrovski menedžer se izobražuje na višjem, visokem ali univerzitetnem programu družboslovne smeri, npr. sociolog, organizator dela, pravnik, upravni delavec, poslovni sekretar ali psiholog.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Kadrovski menedžer mora imeti osnovno znanje računalništva in obvladati vsaj en tuj jezik. Imeti mora dobre komunikacijske sposobnosti, veščine vodenja sestankov, osnovne spretnosti pogajanja, javnega nastopanja in osnove psihologije. Dobro mora poznati delovanje podjetja in zakone v zvezi z delovnimi razmerji.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti kadrovskega menedžerja?

Kadrovski menedžer mora biti psihično uravnotežen, miren, imeti smisel za delo z ljudmi in biti sposoben dela v stresnih razmerah.

Kje se lahko zaposli kadrovski menedžer?

Kadrovski menedžer se lahko zaposli v podjetjih in ustanovah z razvito kadrovsko dejavnostjo.

Kakšna so delovna področja kadrovskega menedžerja?

Kadrovski menedžer je potreben v vsaki organizaciji z več zaposlenimi. Zaposli se lahko v gospodarskem, upravnem, negospodarskem, kulturnem ali izobraževalnem sektorju.

Kakšne so razmere za delo?

Kadrovski menedžer svoje delo opravlja v urejenih pisarnah in sejnih sobah. Delo ni fizično zahtevno, večinoma ga opravlja sede. Delo kadrovskega menedžerja je pogodbeno urejeno. Pri delu se pogosto srečuje s prekinitvami, neposrednim stikom z zaposlenimi, vodjo službe ali strankami, kar lahko pripelje do stresnih situacij.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?