Inšpektor za delo - poklic

Inšpektor za delo

Inšpektor nadzoruje delo in ugotavlja ali se delo opravlja v skladu s pravili varstva pri delu ter je v skladu z delovnopravno zakonodajo. Ugotavlja, v kolikšni meri se delo na terenu razlikuje od predpisanega stanja v zakonu.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja inšpektor za delo?

Njegovo delo obsega nadzor po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke. Pri tem pregleduje potrebno dokumentacijo, interne akte, poročila in rezultate posameznih meritev. Ugotavlja tudi dejansko stanje na delovnem mestu; pod to spadajo delovni pogoji zaposlenih in primerno delovanje strojev. Na podlagi ugotovitev na mestu nadzora sestavi in podpiše zapisnik ter ustrezno ukrepa. Večino pregledov opravi na zahtevo strank, ki so jim bile kršene delovne pravice.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja telefon, računalnik in baze podatkov, kjer ima shranjene evidence o opravljenem nadzoru in izrečenih ukrepih.

Kakšni so izdelki in storitve inšpektorja za delo?

Pri svojem delu nadzira korektno izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter Zakon o delovnih razmerjih. Posledično skrbi, da se pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev izvajajo v okvirjih, ki jih opredeljuje zakon.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic inšpektorja za delo?

Vsak, ki si želi delati z ljudmi, je zanesljiv in potrpežljiv, saj njegovo delo sestavlja nenehno dogovarjanje s strankami. Potrebne so tudi dobre komunikacijske sposobnosti.

Poklic - inšpektor za delo

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu inšpektorja za delo?

Svoje delo v večini opravlja na terenu, zato je najpogostejša nevarnost povezana z vožnjo in morebitnimi nesrečami v prometu. Previdnost je potrebna tudi pri ogledu kraja delovnih nesreč, še posebej ob nepoznavanju terena.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic inšpektorja za delo?

Potrebna je univerzitetna izobrazba s tehnične smeri (gradbene, strojne, elektro, prometne, kemijske, lesne) oz. pravne stroke in vsaj 5 let delovnih izkušenj.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Poleg univerzitetne izobrazbe je potrebno tudi, da gre za samostojno osebo, saj si večinoma sam organizira delovni dan. Na terenu so pomembne tudi opazovalne spretnosti in sposobnost hitrega odločanja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti inšpektorja za delo?

Pred opravljanjem poklica je potrebno opraviti zdravniški pregled, saj mora biti inšpektor zaradi stresnega delovnega okolja psihično in fizično zdrav.

Kje se lahko zaposli inšpektor za delo?

Možna je zaposlitev izključno na Inšpektoratu za delo, ki je organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Kakšna so delovna področja?

Kakšne so razmere za delo?

Večino dela opravlja v pisarni, kjer pregleduje pošto, piše vabila, odločbe, sklepe, mnenja in odgovarja na pritožbe. V izrednih primerih, kot je delovna nesreča ali hujše kršitve, mora iti na ogled kraja nesreče oz. kršitve. To pomeni tudi delo na terenu izven delovnega časa in ponoči. Občasno daljše poti na terenu zahtevajo podaljšanje delovnega časa.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Potrebna je univerzitetna izobrazba s tehnične smeri (gradbene, strojne, elektro, prometne, kemijske, lesne) oz. pravne stroke in vsaj 5 let delovnih izkušenj.