Infektolog - poklic

Infektolog

Infektolog dela kot zdravnik specialist na področju infekcijskih bolezni in vročinskih stanj.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja infektolog?

Delovne naloge infektologa se lahko razlikujejo glede na oddelek, na katerem je zaposlen. Če dela na intenzivni enoti, izvaja nujne preglede, opravlja lahko tudi kontrolne ambulantne preglede. Če dejavnosti izvaja kot konziliarni zdravnik, dela na področju protimikrobne diagnostike in na področju preprečevanja okužb. V primeru izbruha epidemij pomaga pri oblikovanju ustreznih ukrepov. Prav tako lahko pomaga pri raziskovanju in nadziranju odpornosti mikrobov in pri nadziranju porabe protimikrobnih zdravil.

Delovni pripomočki:

Infektolog pri delu uporablja različne medicinske pripomočke, kot so otoskop, laringoskop, bronhoskop, slušalke, različne katetre, monitorje za opravljanje različnih meritev, ultrazvok itd. Pri delu uporablja tudi računalnik in telefon, strokovno literaturo, medicinske priročnike in drugo dokumentacijo ter literaturo.

Kakšni so izdelki in storitve?

Infektolog dela na področju infekcijskih bolezni in vročinskih stanj – skrbi za zdravljenje bolnikov in pomaga pri preprečevanju bolezni.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic infektologa?

Posameznik, ki opravlja poklic infektologa, mora biti odgovoren, natančen, vztrajen in potrpežljiv. Biti mora zmožen delati pod pritiskom in sprejemati hitre odločitve. Svoje delo mora opravljati strokovno, biti mora empatičen, pripravljen pomagati in imeti razvit čut za sočloveka. Zaradi nenehnih sprememb v znanosti in medicini mora biti pripravljen tudi na vseživljenjsko učenje ter na nadgrajevanje znanja.

Poklic - infektolog

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu infektologa?

Zaradi narave dela je infektolog velikokrat izpostavljen različnim okužbam. Pri delu se mora zato zaščititi z zaščitno opremo. Uporablja zaščitna oblačila in druge pripomočke, kot so delovna uniforma, maska, rokavice, vizir, razkužila ipd. Učinkovit način zaščite je tudi cepljenje.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic infektologa?

Infektolog mora imeti dokončano ustrezno univerzitetno medicinsko izobrazbo s specializacijo iz infektologije. Študij poteka na Medicinski fakulteti.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje infektolog za opravljanje svojega dela?

Temeljna znanja, ki jih potrebuje pri opravljanju svojega poklica, so s področja infektologije in epidemiologije. Znati mora izvesti pregled bolnika, določiti anamnezo, izbrati ustrezne preiskave, pravilno interpretirati izvide in postaviti pravilno diagnozo na podlagi zbranih podatkov. Pri postavljanju diagnoze in pri zdravljenju mora znati sodelovati z drugimi zdravniki specialisti. Poznati mora tudi ustrezne ukrepe v primeru izbruha epidemij, v primeru širjenja bolnišnične okužbe ali v primeru zdravljenja infekcijskega bolnika. Biti mora empatičen in znati delati z ljudmi. Pri vodenju medicinske dokumentacije in pisanju izvidov ter poročil mora biti natančen in strokoven.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Delo je povezano z veliko mero odgovornosti in stresa, zato se za poklic infektologa predvideva stabilno in dobro psihofizično stanje.

Kje se lahko zaposli infektolog?

Infektolog se lahko zaposli v bolnišnicah, na oddelkih za infekcijske bolezni in vročinska stanja ali v infektoloških ambulantah.

Kakšna so delovna področja?

Dela na področju zdravstva, zdravljenja in preventive.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka na infektoloških oddelkih ali ambulantah. Dela v zaprtih prostorih. Delovnik je raznolik – velikokrat dela tudi ponoči, čez praznike in vikende. Delo je stresno in odgovorno in povezano z nekaterimi poklicnimi nevarnostmi – obstaja možnost prenosa okužbe s pacienta na zdravnika.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra gre za visoko zaposljiv in iskan poklic.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani – Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo