Geolog - poklic

Geolog

Geolog se ukvarja z geološkim kartiranjem. Z različnimi postopki ugotavlja starost, sestavo in nastanek geoloških tvorb na določenem ozemlju.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja geolog?

Geolog preiskuje stanje tal in poskuša ugotoviti, kako lastnosti kamnin vplivajo na uporabo zemljišča za konstrukcijske, gradbene ali druge namene. Ukvarja se tudi s preučevanjem seizmoloških procesov, industrijskega onesnaževanja in zemeljskega magnetnega polja. Geolog veliko svojega dela opravlja na prostem, kjer opazuje sestavo zemlje, površja, kamnine, riše karte in sistemsko zbira vzorce za analizo v laboratoriju. Podatki, ki jih pridobi med raziskavo, prikažejo podzemne plasti kamnin, s čemer lahko oceni obseg, količino in kakovost naravnega vira, nato pa pripravi poročilo, nariše karte in izdela tridimenzionalne modele ali izriše mreže.

Delovni pripomočki:

Geolog se pri svojem delu sreča z raznovrstnimi merilnimi napravami, lopato, geološkimi kartami, matematičnimi modeli, računalnikom in računalniškimi programi ter biokemično in fizikalno laboratorijsko opremo.

Kakšni so izdelki in storitve geologa?

Geolog pripravlja poročila, v katerih so prikazani podatki njegovih raziskav. Te podatke se nato uporabi pri obravnavi problemov nacionalnega pomena, npr. varovanje okolja, preskrba s pitno vodo, urbanistično načrtovanje, izkoriščanje naravnih surovin, preprečevanje naravnih katastrof in drugo.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic geologa?

Geolog mora biti radoveden, zanimati ga morajo naravni pojavi in delo na terenu. Geolog svoje delo opravlja doma in v tujini, zato mora biti pripravljen na potovanja.

Poklic - geolog

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu geologa?

Geolog se pri delu v rudniku ali na gradbišču sreča s prahom in hrupom, prisotna pa je tudi možnost fizičnih poškodb. Pri svojem delu mora nujno uporabljati zaščitno opremo (zaščitna obleka, obutev, rokavice, očala itd.).

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic geologa?

Geolog se izobražuje na univerzitetnem študiju geologije.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Geolog pri svojem delu uporablja znanje palentologije, stratigrafije, tektonike, geofizike, ekonomske geologije, mineralogije, petrologije, ekologije, geokemije, kristalografije, sedimentologije in hidrologije. Da lahko osvoji ta področja, potrebuje dobro znanje matematike, fizike in kemije, dobro mora poznati računalniške programe in tuje jezike.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti geologa?

Geolog svoje delo opravlja na terenu, zato mora biti dobro telesno pripravljen in vzdržljiv. Redno mora skrbeti za vzdrževanje fizične kondicije in za dobro zdravje. Pri svojem delu mora biti prilagodljiv, imeti mora dobre organizacijske sposobnosti, dobro komunikacijo in delovne navade za delo v skupini.

Kje se lahko zaposli geolog?

Geolog se lahko zaposli na Geološkem zavodu v Ljubljani, na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcije ter v rudnikih. Zaposlen je lahko tudi na univerzi, pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in v prirodoslovnem muzeju.

Kakšna so delovna področja geologa?

Geolog svoje znanje iz geologije kombinira tudi z znanji kemije, biologije, geografije in drugih naravoslovnih ved.

Kakšne so razmere za delo?

Geolog svoje delo opravlja v kabinetu, laboratoriju in na terenu. Tereni so pogosto fizično naporni, mesta, ki jih preučujejo, so težje ali nedostopna za vozila, zato pogosto hodi peš. Nič nenavadnega ni delo v rovih in podzemnih hodnikih. Geolog je izpostavljen različnim vremenskim pogojem in temperaturam.

Smeri

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.