Delovodja živilstva - poklic

Delovodja živilstva

Delovodja živilstva zagotavlja tehnične, sanitarne in kadrovske pogoje za kakovost pri pripravi in predelavi živil.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja delovodja živilstva?

Delovodja živilstva se ukvarja s pripravo in predelavo živil (meso, mleko, živila rastlinskega izvora, sadje, zelenjava, alkoholne in brezalkoholne pijače). V laboratoriju analizira mikrobiološko in kemijsko kakovost izdelkov. Njegovo delo obsega izvajanje mikrobioloških, kemijskih, senzornih, enoloških in drugih analiz. Nadzoruje tehnološki proces izdelave, prevzem živil ter končne izdelke in njihovo skladiščenje. Poskrbi, da je delo opravljeno ustrezno, po predpisih in kakovostno.

Delovodja pripravi poročilo o porabi surovin, proizvodnem poteku, kakovosti izdelka in o napakah izdelkov ter strojev. Sodeluje pri izdelavi proizvodnega plana, pri vodenju dokumentacije, sodeluje pri razvoju novega proizvoda in pri uvajanju novih vrst tehnologije. Delo, ki ga živilski tehnik opravlja, je delo, ki zahteva ustrezno strokovno usposobljenost in odgovornost.

Delovni pripomočki:

Delovodja živilstva nadzoruje delovanje različnih naprav za rezanje, mletje, čiščenje, mešanje, stabiliziranje, filtriranje in pripravo strojev za pripravo, izdelavo in proizvodnjo živil. Poleg tega nadzira in uporablja stroje za termično obdelavo, sušenje, zamrzovanje in hlajenje živil. Pri delu uporablja laboratorijska orodja za analizo živil in polizdelkov in kontrolo kakovosti izdelkov. Uporablja tudi tehnično-tehnološko dokumentacijo, različne dokumente (pravilnike, standarde in normative). Zapisuje ugotovitve in rezultate opravljenih analiz in izdeluje proizvodni plan, vodi evidenco o proizvodnji, poteku dela in porabi surovin.

Kakšni so izdelki in storitve delovodje živilstva?

Delovodja živilstva kontrolira in vodi delo pri predelavi in izdelavi živil. Sodeluje, usmerja in poskrbi za kvaliteto in ustreznost izdelka. Pomembno je, da upošteva predpise, saj tako prepreči škodo, zastrupitev in obolenje zaradi nekakovostnega izdelka.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic delovodje živilstva?

V proizvodnem procesu je delovodja živilstva praviloma zaposlen kot vodja izmene. Zelo pomembno pri tem je delo z ljudmi, ustrezen odnos in korektnost do delavcev. Pomembno je tudi nenehno izpopolnjevanje.

Poklic - delovodja živilstva

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu delovodje živilstva?

Poklicne nevarnosti pri delu so prehladna obolenja, okvare sluha ali vida. Delo s stroji lahko privede do mehanskih poškodb (padci in udarnine na mokrih tleh). Pri opravljanju dela v laboratoriju obstaja možnost opeklin. Tam je delovodja tudi izpostavljen različnim kemikalijam, zato je pomembno, da uporablja ustrezno zaščitno opremo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic delovodje živilstva?

Pogoj za poklic je uspešno dokončana srednja strokovna izobrazba živilske usmeritve.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Delovodja živilstva tekom šolanja pridobi ustrezna strokovna znanja o tehnologiji predelave različnih vrst hrane. Seznani se z značilnostmi posameznih vrst živil, hranilnimi potrebami ljudi in vlogo mikroorganizmov v živilski industriji. Spozna osnove osebne higiene in higiene prehrane, ekonomike, mikrobiologije, organizacije dela in dela v laboratoriju.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti delovodje živilstva?

Delovodja živilstva mora biti sposoben prenašati različne klimatske pogoje, imeti mora dobro telesno koordinacijo, telesno mora biti spreten, imeti mora dober vid in sluh in biti samostojen pri sprejemanju odgovornosti in odločitev.

Kje se lahko zaposli delovodja živilstva?

Kakšna so delovna področja delovodje živilstva?

Delovodja živilstva se ukvarja z delom kontrolorja z analizami v laboratoriju, opravlja delo kontrolorja kakovosti, kontrolorja odpadnih vod. Zaposlen je lahko v industriji za pripravo živil in predelave živil, na področjih mesarstva, pekarstva, vinarstva in pivovarstva. Dela lahko tudi kot konditorski tehnik in kot oljarski tehnik.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v zaprtem prostoru, izpostavljen je temperaturnim spremembam in ekološkim obremenitvam. Delo poteka praviloma stoje, občasno prenaša težja in lažja bremena, pri kontroli strojev čepi, kleči in se prepogiba.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?