Dekan fakultete - poklic

Dekan fakultete

Dekan fakultete pripravi strategijo dodiplomskega in podiplomskega študija, oblikuje nove študijske programe in skrbi, da pedagoški proces poteka nemoteno.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja dekan fakultete?

Dekan ureja odnose z drugimi fakultetami in fakultetami znotraj matične univerze. Njegovo delo zajema tudi komunikacijo in sodelovanje s študenti in reševanje morebitnih zapletov. Na večjih fakultetah dekan opravlja tudi delo poslovodje. Njegova naloga je, da poskrbi, da vsi službeni procesi znotraj fakultete delujejo učinkovito in usklajeno.

Delovni pripomočki:

Dekan mora poznati pravne dokumente, ki so pomembni za učinkovito delovanje fakultete. To zajema različna pravila, predpise in akte o delovanju ter organiziranosti fakultete in zakone o visokem šolstvu.

Kakšni so izdelki in storitve dekana fakultete?

Dekan fakultete sprejema odločitve za usklajenost delovanja vseh službenih procesov na fakulteti in za nemoten potek pedagoškega procesa.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic dekana fakultete?

Dekan mora biti potrpežljiv, znati mora prisluhniti sodelavcem, imeti mora sposobnost dogovarjanja, znati mora delati v skupini, zmožen pa mora biti tudi odločanja v izrednih situacijah ter pogajanja.

Poklic - dekan fakultete

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu dekana fakultete?

Poklicnih nevarnosti pri delu ni.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic dekana fakultete?

Delo dekana fakultete opravlja redni/izredni profesor, ki je na fakulteti zaposlen že dlje časa in ima pedagoške izkušnje.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Dekan mora poznati pravno dokumentacijo s področja visokega šolstva. Opravljanje dela zahteva tudi poznavanje nekaterih menedžerskih veščin. Vodenje na fakulteti ni hierarhičen, temveč mrežni način vodenja, kar pomeni, da se mora dekan neprestano dogovarjati, sklepati kompromise in z argumenti reševati probleme.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti dekana fakultete?

Njegovo delo je odgovorno, stresno in zahtevno, zato mora biti dekan v dobri psihofizični in zdravstveni pripravljenosti.

Kje se lahko zaposli dekan fakultete?

Kakšna so delovna področja dekana fakultete?

Delovno področje dekana je preplet poslovnega in strokovnega vodenja fakultete. Poskrbi za nemoten pedagoški proces na fakulteti in na vseh ravneh študija, pripravlja tudi strategijo za razvoj pedagoških dejavnosti na fakulteti. Naloga dekana je tudi, da komunicira in sodeluje s študenti in vsemi zaposlenimi na fakulteti.

Kakšne so razmere za delo?

Mandat dekana fakultete traja dve leti. V času mandata tretjino delovnega časa opravlja pedagoško delo, preostali dve tretjini pa opravlja delo v pisarni.

Kakšne so možnosti zaposlovanja dekana fakultete?

Gre za izvoljeno funkcijo, pri čemer imajo volilno pravico vsi člani akademskega zbora, ki ga sestavljajo asistenti, docenti ter redni in izredni profesorji. Kandidat za dekana mora pripraviti program dela in zmagati na volitvah.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.