biolog - poklic

Biolog

Biolog preučuje naravo, živali, rastline in mikroorganizme. Pri tem raziskuje in razvija izdelke ter snuje nove tehnologije in procese v proizvodnji.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja biolog?

Področja, ki jih lahko pokriva poklic biologa, so izredno raznovrstna. Usmeri se lahko v pedagoško smer ali pa v raziskovalno-tehnično smer. Kompleksnost biologije kot vede je izjemna, saj se nenehno prepleta s področji kemije, fizike, ekologije, matematike in drugih ved, zaradi katerih je delo biologa tako razgibano. Veliko dela poteka v laboratoriju, vendar je pri opravljanju tega poklica nemalokrat potrebno tudi delo na terenu. Obsega tudi področje biokemije in molekularne biologije, kjer je potrebno poznavanje biokemijskih in molekularno-bioloških laboratorijskih metod in tehnik poznavanja celičnega metabolizma.

Delovni pripomočki:

Pri delu biologa se uporabljajo različne aparature, preparati in pripomočki za raziskovanje bioloških vzorcev, tehnični instrumenti in merilne naprave.

Kakšni so izdelki in storitve biologa?

Končni izdelki se opredeljujejo v obliki dognanj, analiz in poročil, opravljenih na podlagi raziskav.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic biologa?

Biolog mora biti pozitivno naravnan do narave in živih bitij, natančen in organiziran.

poklic Biolog

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu biologa?

Ob primerni zaščiti delo biologa ni nevarno, čeprav ima večkrat stik z nevarnimi snovmi.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic biologa?

Za poklic biologa je potrebno zaključiti študij biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ali drugih relevantnih univerzitetnih programih.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Biologa mora spremljati ljubezen do narave ter z njo povezana strokovna znanja, ki jih je pridobil v času izobraževanja. Imeti mora izostren čut za analitično in raziskovalno razmišljanje ter biti v koraku s časom in z vsemi sodobnimi tehnologijami ter novostmi na področju biologije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti biologa?

Sposoben mora biti koncentracije in dela na odprtem ter dela v naravi. Znati se mora prilagoditi in biti zmožen dela v skupini.

Kje se lahko zaposli biolog?

Biolog se lahko zaposli v izobraževalni ustanovi ali pa deluje na raziskovalnem nivoju v okviru inštitutov, laboratorijev ipd.

Kakšna so delovna področja biologa?

V kolikor se po zaključenem študiju odloči za usmeritev v pedagogiko, se zaposli v šoli, na fakulteti ali kateri drugi izobraževalni ustanovi. Raziskovalno-tehnološka usmeritev na ravni farmacije, kemije, biologije in različnih industrij pa od biologa zahteva, da razvija nove metode in procese, znanstveno raziskuje in se ukvarja s strokovnim in administrativnim delom.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo so odvisne od področja dela, ki ga biolog opravlja. Delo lahko poteka na terenu ali pa dela v zaprtem prostoru.

Kakšne so možnosti zaposlovanja biologa?

Na podlagi različnih razpisov se lahko prijavi na odprta delovna mesta.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Za poklic biologa je potrebno zaključiti študij biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ali drugih relevantnih univerzitetnih programih.