Avtomehanik - poklic

Avtomehanik

Avtomehanik vzdržuje in popravlja različna motorna vozila v avtomehaničnih delavnicah in servisih.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja avtomehanik?

Avtomehanikovo delo lahko okvirno razdelimo v dve področji. Ukvarja se s servisnim vzdrževanjem motornih vozil, ki vključuje čiščenje, kontrolo in preverjanje delovanja avtomobilskih delov in avtomobilskih nastavitev. Ukvarja pa se tudi s popravljanjem motornih vozil, odkrivanjem napak in menjavo nedelujočih ali obrabljenih delov.

Delovni pripomočki:

Avtomehanik pri svojem delu uporablja veliko delovnih pripomočkov. Osnovni pripomočki so avtomehanična orodja in naprave, kot so: miza s paralelnim primežem, pripomočki za čiščenje in vzdrževanje avtomobilskih delov, merilne naprave za pregledovanje delovanja, dvigala, kompresorji in podlage. Avtomehanik uporablja tudi rezervne dele, lepila, brusila, različna zaščitna ter antikorozijska sredstva za zaščito in prenovo avtomobilskih delov. Pri delu se naslanja tudi na tehnične risbe, navodila izdelovalca, garancijske liste itd.

Kakšni so izdelki in storitve avtomehanika?

Izdelki avtomehanikovega dela so motorna vozila, ki so popravljena, vzdrževana in delujoča.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic avtomehanika?

Avtomehanik se mora zanimati za motorna vozila. Izkazati mora zanimanje za delovanje elektronskih in drugih naprav. Zaželena je pripravljenost po dodatnih izpopolnjevanjih in sledenju novostim, ki se pojavljajo na področju motornih vozil. Avtomehanik mora biti samostojen, natančen in odgovoren, sposoben mora biti delovati v skupini in dobro komunicirati.

poklic Avtomehanik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu avtomehanika?

Avtomehanik se lahko pri opravljanju svojega dela sooča z nevarnostjo različnih poškodb. Najbolj pogoste so poškodbe rok. Možno nevarnost predstavlja predvsem delo z različnimi orodji, materiali, predmeti in delo z električnim tokom.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic avtomehanika?

Avtomehanik se izobražuje na srednjih poklicnih šolah, smer strojništvo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje svojega dela avtomehanik potrebuje avtomehanična znanja, poznati mora delovanje motornih vozil in njihovih delov ter poznati delovanje naprav in materialov, ki jih uporablja. Razumeti mora tehnično dokumentacijo in biti mora usposobljen v osnovah tehničnega risanja. Pri delu mora uporabljati tudi osnove elektronike, termodinamike in računalništva. Avtomehanik mora biti pazljiv tudi na varnost pri delu.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti avtomehanika?

Ker je njegovo delo zelo odgovorno, mora avtomehanik biti natančen in pri tem upoštevati predpise. Znati se mora dobro odzvati in svoje razmišljanje usmeriti v smer reševanja problemov. Ker deluje v zaprtih prostorih avtomehaničnih delavnic, mora imeti tudi dobro izostren voh, sluh in občutek za barvo. Pri delu avtomehanika so potrebne še dobro izoblikovane ročne spretnosti.

Kje se lahko zaposli avtomehanik?

Avtomehanik se lahko zaposli v velikih ali manjših servisnih delavnicah, v prometnih delavnicah, v servisih večjih avtomobilskih proizvajalcev. Lahko pa deluje tudi kot obrtnik.

Kakšna so delovna področja avtomehanika?

Če avtomehanik dela v večjih servisnih delavnicah, je njegovo delo večinoma osredotočeno na posamezne avtomobilske dele. Če pa dela v manjših servisnih delavnicah, je avtomehanik zadolžen za bolj celosten pregled motornih vozil. Pri servisnih dejavnostih se osredotoča na popravila in vzdrževalna dela vozil, ki jih izvaja po navodilih izdelovalca.

Kadar je avtomehanik zadolžen za popravila vozil, mora na začetku prepoznati napako, posamezne pokvarjene dele nato razstaviti, jih pravilno oskrbeti, očistiti in jih nato, če ugotovi, da so nedelujoči, zamenjati ali popraviti. Ko konča pregled in popravilo, preizkusi, kako vozilo deluje v prostem teku. V zadnji fazi, preden vozilo vrne lastniku, ga še preizkusi na testni vožnji.

Kakšne so razmere za delo?

Delo avtomehanika praviloma poteka v notranjih prostorih različnih delavnic. Pri delu mora biti pazljiv in uporabljati zaščitne pripomočke, saj ima večkrat opravka z nevarnimi sredstvi. Dela v različnih telesnih pozicijah. Avtomehanikov delovni čas načeloma poteka v eni dnevni izmeni, razen če pride do nujnih intervencij.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?