Astronom - poklic

Astronom

Astronom se ukvarja z raziskovanjem vesolja. Pri svojem delu proučuje zakonitosti narave in zakone vesolja, ki jih razlaga v svojih znanstvenih raziskavah.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja astronom?

Astronom večinoma opravlja raziskovalno delo, pri katerem se opira na že odkrite vesoljske pojave in naravne zakone. Na podlagi teh opravlja lastne raziskave in meritve. Včasih v svojem delu zgolj opisuje opažene pojave, včasih pa jih s pomočjo matematičnih orodij tudi razlaga. Astronomi svoje raziskave običajno opravljajo na univerzah in v raziskovalnih ustanovah, pogosto pa se poleg raziskovanja ukvarjajo tudi s pedagoškim delom na univerzah. Pomemben del tega poklica je tudi razvijanje in izdelava novih astronomskih pripomočkov in instrumentov.

Delovni pripomočki:

Najpomembnejši in glavni pripomoček astronoma je teleskop, s katerim opravlja astronomske meritve. Za analizo teh meritev in podatkov astronomi uporabljajo računalnike, ker pa je včasih podatkov ogromno, izračuni in simulacije pa so zelo zahtevni, astronomi uporabljajo več medsebojno povezanih računalnikov, ki imajo večjo računsko moč. Za raziskovanje astronom uporablja tudi obsežne digitalizirane baze podatkov, analiz in znanstvenih publikacij s področij astronomije in fizike.

Kakšni so izdelki in storitve astronoma?

Astronom piše znanstvene članke o astronomskih raziskavah in dognanjih. Članki in poročila, ki jih astronomi pišejo, so objavljeni v znanstvenih revijah in večinoma dostopni tudi na spletu. Poleg raziskovalnega dela na področju astronomije se astronomi ukvarjajo tudi z razvijanjem astronomskih instrumentov in sistemov opazovanja vesoljskih pojavov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic astronoma?

Astronom mora imeti sposobnost koncentracije. Pri raziskovalnem delu mora biti temeljit in natančen. Glavne lastnosti, s katerimi bi lahko opisali astronoam, so: skrben, discipliniran in temeljit. Ker gre pri opravljanju tega poklica za fizikalno področje, se od astronoma pričakuje sposobnost logičnega in matematičnega razmišljanja, dobro znanje matematike in fizike, analitične sposobnosti, predvsem pa zmožnost ustvarjalnega razmišljanja. Poleg vsega tega pa morajo biti astronomi predvsem radovedni, saj jih ravno radovednost žene pri razumevanju in odkrivanju vesolja.

Astronom

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu astronoma?

Astronomi se pri svojem delu ne srečujejo z nobenimi specifičnimi nevarnostmi, ki bi bile neposredna posledica njihovih delovnih razmer in delovnega okolja. Ker pa delo astronoma vključuje veliko potovanj (zaradi konferenc, srečanj, tujih projektov itd.), se morajo znati prilagoditi in spoštovati razmere v neposredni okolici.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic astronoma?

V Sloveniji se lahko bodoči astronomi izobražujejo na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Ta študentom dodiplomskega študija ponuja program astronomije (izvaja se v okviru študija fizike), na podiplomskem študiju pa program astrofizike. Predmeti, ki se ukvarjajo z astronomijo, pa so na voljo tudi kot izbirni predmeti, ki si jih lahko izberejo tudi študenti matematike in fizike.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Astronom mora biti na svojem področju dobro izobražen in splošno razgledan. Poznati mora zgodovino astronomije, sferno trigonometrijo, matematiko in astrofiziko. Pri opravljanju tega dela je pomembno, da zna astronom pravilno uporabljati orodja za reševanje astrofizikalnih problemov. Sem spadajo predvsem matematično-računalniška orodja, zato je za astronoma prednost, če se spozna tudi na programiranje.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti astronoma?

Za opravljanje dela astronoma ni nobenih psihofizičnih omejitev.

Kje se lahko zaposli astronom?

Kakšna so delovna področja astronoma?

Astronom v osnovi opravlja raziskovalna dela, vendar pa to ne pomeni, da je to edino področje, s katerim se lahko ukvarja. Poleg opravljanja meritev in raziskovanja astronomi razvijajo tudi astronomske inštrumente (npr. teleskope, spektrografe, detektorje gravitcijskih valov itd.), lahko pa delajo tudi kot upravljavci astronomskih observatorijev.

Veliko astronomov je zaposlenih na univerzah, v raziskovalnih ustanovah, v državnih ustanovah in v raznih mednarodnih projektih. Ker astronomi dobro obvladajo matematiko, fiziko in programiranje, se pogosto zaposlijo tudi na področju računalništva in informatike.

Kakšne so razmere za delo?

Astronomi tako kot drugi znanstveniki veliko časa preživijo v pisarnah, na konferencah, srečanjih in v raziskovalnih ustanovah. Pri opravljanju tega poklica je seveda temeljno tudi preživljanje časa v astronomskih observatorijih, kjer imajo astronomi načeloma normalen osemurni delovnik. Vseeno pa astronomi velikokrat opravljajo tudi teleskopska opazovanja, ki potekajo ponoči.

Kakšne so možnosti zaposlovanja astronoma?

Astronom ima zaradi specifičnosti njegovega delovnega področja in majhnega števila tovrstno izobraženih ljudi dobre možnosti za zaposlitev. Velikokrat se diplomanti astronomije odločijo za nadaljevanje študija, kar jih pogosto popelje v tujino.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za matematiko in fiziko

Smeri

Sorodni poklici