arhitekt poklic

Arhitekt

Arhitekt snuje in riše načrte za gradnjo ali prenovo objektov, hiš, stanovanjskih naselij, spomenikov ali drugih zgradb.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja arhitekt?

Arhitekt načrtuje in oblikuje nove stavbe (npr. hiše, trgovine, šole, poslovne objekte, bolnišnice itd.) ter skrbi za izgradnjo infrastrukture. Prav tako se ukvarja z obnovami in predelavami že obstoječih stavb ali z urbanističnim snovanjem. Arhitekt je lahko nosilec celotnega projekta od njegovega začetka do konca. Arhitektovo delo se začne s komunikacijo s stranko, prepoznavanjem njenih idej in želja. Stranki svetuje, kako se lotiti projekta, predlaga posege, pravne okvire in stroške ter stranki predlaga arhitekturne rešitve. Pred začetkom projekta mora dobro poznati lokacijo in okolico objekta.

Ko se s stranko dogovori o željah in možnostih sodelovanja, izdela načrt za gradnjo ali preureditev objekta. Pri snovanju načrta mora upoštevati namembnost stavbe, videz, funkcionalnost, materiale in stroške. Ko se stranka strinja z načrtom, pripravi delovno risbo, na kateri so točno določene dimenzije, materiali, oprema in stroški. Pri svojem delu se posvetuje tudi z drugimi strokovnjaki, npr. elektro inženirji, strojniki, gradbeniki, nadzorniki in pravniki. Zatem sklene pogodbo z izvajalci del. Po začetku gradnje pogosto prihaja na gradbišče, kjer nadzoruje potek del, kakovost opravljenega dela in rešuje probleme, ki nastanejo med samo gradnjo.

Delovni pripomočki:

Arhitekt pri svojem delu uporablja risalni pribor, računalnik in risarske programe.

Kakšni so izdelki in storitve arhitekta?

Arhitektovi izdelki so načrti za gradnjo ali notranjo opremo. Med njegova dela spada tudi oblikovanje pohištva, svetil, mest, parkov in druge infrastrukture.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic arhitekta?

Arhitekt mora biti kreativen, natančen, vzdržljiv, vztrajen, obvladati mora veščine komuniciranja in biti ročno spreten. Poleg načrtov pri svojem delu namreč izdeluje tudi makete.

arhitekt poklic

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu arhitekta?

Delo v arhitekturnem biroju praviloma ne ogroža arhitektovega zdravja. Sooča se lahko z bolečinami v križu in ramenih, ki so posledice dolgega sedenja pri risanju in načrtovanju. Zaradi natančnega gledanja se lahko sooča tudi s težavami z očmi. Do poškodb lahko pride tudi med obiskom gradbišča, zato je nujno, da arhitekt pri tem uporablja ustrezno zaščitno opremo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic arhitekta?

Arhitekt se izobražuje na Fakulteti za arhitekturo, po koncu izobraževanja pa naredi še strokovni izpit.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Arhitekt ustrezna znanja pridobi v času študija na Fakulteti za arhitekturo. Po opravljenem strokovnem izpitu se včlani v Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov Inženirske zbornice Slovenije. Imeti mora dobro razvite sposobnosti za risanje, za razumevanje lastnosti in uporabe različnih gradbenih materialov, imeti mora tudi dobro znanje naravoslovja, geografije, okoljevarstva, fizike in matematike.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti arhitekta?

Ker njegovo delo poteka tudi na gradbiščih, mora biti fizično vzdržljiv in v dobri fizični pripravljenosti. Kljub temu pa so v poklicu arhitekta lahko uspešne tudi osebe z gibalno oviranostjo.

Kje se lahko zaposli arhitekt?

Arhitekt se lahko zaposli v arhitekturnih birojih, upravnih službah pri izdaji dovoljenj, pri različnih inšpekcijah, podjetjih za svetovalni in izvajalski inženiring ali pa se ukvarja z industrijskim oblikovanjem.

Kakšna so delovna področja arhitekta?

Arhitekt riše in pripravlja načrte, svetuje pri gradnji in rešuje nastale težave, lahko pa se ukvarja tudi z oblikovanjem pohištva ali notranjim oblikovanjem.

Kakšne so razmere za delo?

Arhitektovo delo večinoma poteka v urejeni pisarni, med gradnjo pa njegovo delo poteka tudi na terenu, kjer obiskuje stranke, gradbišče, gradbenike in planerje. Delo lahko poteka čez cel dan, vse dni v tednu, tudi med vikendi.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za arhitekturo